Natuurlijke warmte met infrarood-natuursteenverwarmingen van eurotherm

- sinds 1995 actief in Beieren -

Vraag meer infor­ma­tie over onze ver­war­ming­s­sys­te­men voor uw woning of com­mer­cie­el pand!

Haal de warmte van de natuur in huis.

Natuurlijke warmte met infrarood-natuursteenverwarmingen van eurotherm

- sinds 1995 actief in Beieren -

Vraag meer infor­ma­tie over onze ver­war­ming­s­sys­te­men voor uw woning of com­mer­cie­el pand!

Haal de warmte van de natuur in huis.

Behaaglijke warmte met een natuursteenverwarming van eurotherm

De door ons ont­wikkel­de en gepro­du­ce­er­de infra­rood-natu­urs­teen­ver­war­min­gen com­bi­ne­ren hoog­waar­di­ge natu­urs­teen met ultra­mo­der­ne ver­war­mings­tech­no­lo­gie. Het resul­taat: een behaag­li­j­ke warm­te zon­der dro­ge verwarmingslucht.

Infraroodpanelen

De oplos­sing voor de loge­er­ka­mer, hob­by­ruim­te of zom­er­huis: infra­rood-panelen zijn ide­aal om ruim­ten die niet con­stant ver­warmd moe­ten wor­den, snel behaag­li­jk te ver­war­men. Dank­zij de hoog­waar­di­ge afwerking met glas of modern plaatstaal zijn deze panelen een bij­zon­der desi­gnele­ment voor de ruimte.

Behaaglijke warmte met een infrarood-natuursteenverwarming van eurotherm 

De door ons ont­wikkel­de en gepro­du­ce­er­de infra­rood-natu­urs­teen­ver­war­min­gen com­bi­ne­ren hoog­waar­di­ge natu­urs­teen met ultra­mo­der­ne ver­war­mings­tech­no­lo­gie. Het resul­taat: een behaag­li­j­ke warm­te zon­der dro­ge verwarmingslucht.

Infraroodpanelen

De oplos­sing voor de loge­er­ka­mer, hob­by­ruim­te of zom­er­huis: infra­rood-panelen zijn ide­aal om ruim­ten die niet con­stant ver­warmd moe­ten wor­den, snel behaag­li­jk te ver­war­men. Dank­zij de hoog­waar­di­ge afwerking met glas of modern plaatstaal zijn deze panelen een bij­zon­der desi­gnele­ment voor de ruimte.

De infra­rood-natu­urs­teen­ver­war­min­gen van eurotherm wor­den gema­akt van hoog­waar­dig natu­urs­teen die de warm­te geli­jk­ma­tig afge­ven. Daar­door voelt de warm­te van onze ver­war­ming erg behaag­li­jk aan. Boven­di­en kun­nen milieu­vrien­de­li­j­ke en CO2-vri­je ener­gie­bron­nen wor­den gebruikt.

Voor een­vou­di­ge toepas­sin­gen zijn infra­rood-ver­war­ming­s­pa­nelen ide­aal: de com­for­ta­be­le en sta­bie­le infra­rood-ver­war­ming­s­ele­men­ten nemen wei­nig ruim­te in. Dank­zij de hoog­waar­di­ge afwerking zien de panelen er piek­fi­jn uit, zon­der zicht­ba­re naden of ver­bin­din­gen. Het spe­ciaal behan­del­de opperv­lak zorgt voor een opti­ma­le warm­tes­tral­ing. De infra­rood-glas­ver­war­ming is een infra­rood-ver­wa­rings­ele­ment met een gla­zen opperv­lak. Met het ele­gan­te en uni­for­me design past deze ver­war­ming per­fect in een moder­ne omge­ving. Het design zon­der frame wor­dt per­fect geïn­te­gre­erd in de eigen­tijdse archi­tec­tuur. En met het een­vou­di­ge mon­ta­ge­frame wor­den deze ver­war­ming­s­ele­men­ten veel­zij­dig geïn­te­gre­erd als deco­ra­tief ele­ment op wan­den of plafonds.

Uw woning verfraaien met onze natuursteenverwarming of zelf stroom opslaan met onze zoutwateraccu’s? Wij adviseren u graag bij de uitvoering van uw projecten.

Contact

info@eurotherm-gmbh.nl
+31 6 54943202