Comfortabel verwarmen met infrarood-verwarmingspanelen

Infrarood-verwarmingspanelen

Infrarood-glas- en spiegelverwarming

Warmtestralers

Terrasstralers

Infrarood-verwarmingspanelen

Uit­pak­ken, vastschroeven, ins­te­ken en van de warm­te genie­ten – zo een­vou­dig is ver­war­men met de infra­rood-ver­war­ming­s­pa­nelen van eurotherm. De klei­ne warm­te­won­ders zijn ide­aal voor klei­ne­re ruim­ten die niet con­stant moe­ten wor­den ver­warmd. Onze klan­ten gebrui­ken ze in b.v. loge­er­ka­mers of hob­by­ruim­ten. De panelen wor­den gele­verd met een mon­ta­ge­frame, zodat ze snel op de muur of het pla­fond kun­nen wor­den gemon­te­erd. Boven­di­en hebt u geen elek­tri­ci­en nodig. Ieder paneel is voor­zi­en van een aans­luit­ka­bel van 2 m lang. Gewoon in het stop­con­ta­ct ste­ken — kla­ar! Door de infra­rood-tech­niek wor­dt niet de lucht ver­warmd — iets wat bij gang­ba­re ver­war­min­gen wel het geval is. De warm­te wor­dt afge­ge­ven aan de opperv­lak­ken en voor­wer­pen in de kamer, waar­door een geli­jk­ma­ti­ge en behaag­li­j­ke warm­te wor­dt gecreëerd.

De infra­rood-ver­war­ming­s­pa­nelen van eurotherm zijn lever­baar in twee uitvoeringen:

  1. Mine­ra­le coa­ting wit (ver­geli­jk­baar met fijn pleis­ter­werk) – kan op vraag ook gek­leurd wor­den met eco­lo­gi­sche verf.
  2. Poe­der­coa­ting wit – onder­houds­vrien­de­li­jk en heel gemak­ke­li­jk te reinigen

Inter­es­se? Neem con­ta­ct op met ons, wij hel­pen u graag verder.

Infrarood-glas- en spiegelverwarming

Ont­dek onze spe­cia­le uit­voe­rin­gen en maak van uw infra­rood-ver­war­ming de blik­van­ger van uw woning. Voor extra cachet zijn onze infra­rood-ver­war­min­gen lever­baar in twee spe­cia­le uitvoeringen.

  1. Infra­rood-glas­ver­war­ming

De voor­zij­de bestaat uit een hoog­waar­dig glas­op­perv­lak, wat voor een bij­zon­de­re uit­s­tral­ing zorgt. Het glas­op­perv­lak is onder­houds­vrien­de­li­jk en gemak­ke­li­jk te rei­ni­gen. En met de uit­voe­rin­gen in wit en zwart kunt u uw crea­ti­vit­eit de vri­je loop laten.

  1. Infra­rood-spie­gel­ver­war­ming

De uit­voe­ring met spie­gelop­perv­lak biedt nieu­we mogeli­jk­he­den om een ver­war­ming in de kamer te inte­gre­ren. Wie heeft er immers een spie­gel die tege­li­jk de kamer ver­warmt? Welk model u ook kiest, met de drie uit­voe­rin­gen (300 Watt, 600 Watt, 850 Watt) heb­ben we pre­ci­es de infra­rood-ver­war­ming die bij uw inte­ri­eur past. De glas­ver­war­ming en spie­gel­ver­war­ming wor­den gele­verd met een gebruiks­kla­re aans­luit­ka­bel (leng­te: 1,90m). Deze bei­de ver­war­min­gen bie­den alle voor­de­len van een infra­rood-ver­war­ming van eurotherm.

Hittestralers

„Hit­tes­tra­lers“ zijn infra­roods­tra­lers voor spe­cia­le toepas­sin­gen. Deze IR-stra­lers zijn ont­wikkeld voor de ver­war­ming van gro­te ruim­ten in indus­trië­le toepas­sin­gen. Voor de ver­war­ming van pro­duc­tie- en ops­lag­hal­len, open­ba­re ter­rei­nen en ker­ken bereikt men opti­ma­le resul­ta­ten met deze stra­lers. De gerich­te warm­tes­tra­len maken gedeel­te­li­j­ke ver­war­ming­s­zo­nes mogeli­jk in open­ba­re ruim­ten of gro­te ter­rei­nen. Ook voor sport­hal­len, gro­te ter­ras­sen en land­bouw­toepas­sin­gen zijn deze ver­war­min­gen ide­aal. Met de 8 ver­schil­len­de mogeli­jk­he­den kan de beno­di­ge warm­te indi­vi­dueel wor­den aan­ge­past. Bij de instal­la­tie moet u wel let­ten op de ver­eis­te vei­lig­heid­saf­stand tus­sen de sta­lers en brand­ba­re materialen.

Infrarood-terrasstralers

„Ter­ras­s­tra­lers TH“ zijn infra­roods­tra­lers in het onzicht­ba­re IR-bereik (ook don­ke­re stra­ers geno­emd). Daar­door gene­re­ren ze geen storend licht­ef­fect. Ze zijn spe­ciaal ont­wikkeld voor win­ter­tui­nen, over­dek­te bal­kons, ter­ras­sen, pavil­joe­nen, ker­ken en ande­re spe­cia­le toepassingen.

Door de con­struc­tie is een snel­le en gerich­te warm­teaf­gif­te mogeli­jk. Met deze stra­lers wor­dt een koel ter­ras ’s avonds een oase van aan­gena­me warm­te. Dank­zij het slan­ke en hel­de­re design kun­nen deze ver­war­ming­s­ele­men­ten onop­val­lend geplaatst wor­den. Bij de instal­la­tie moet u wel let­ten op de ver­eis­te vei­lig­heid­saf­stand tus­sen de sta­lers en brand­ba­re mate­ria­len. Deze stra­ler is ver­kri­jg­baar in 2 uit­voe­rin­gen (1.000 Watt en 1.500 Watt).

Schrijf ons

 

Wilt u meer infor­ma­tie over onze infra­rood-ver­war­ming­s­pa­nelen, advies of offerte?

Neem dan con­ta­ct op met ons.

We horen graag van u.