Natuurlijk verwarmen met een infrarood-natuursteenverwarming van eurotherm

Natuurlijk verwarmen met een infrarood-natuursteenverwarming van eurotherm

Elke verwarming is uniek

Iede­re infra­rood-natu­urs­teen­ver­war­ming van eurotherm is uniek. Iede­re gebruik­te steen is een uniek pro­duct van moe­der natuur. Onze ver­war­min­gen zijn ook ver­kri­jg­baar in afwi­j­ken­de afme­tin­gen en spe­cia­le vor­men. Met behulp van onze zand­straal­tech­niek bren­gen we uw logo of lie­ve­lings­mo­tie­ven aan op de verwarming.

Prijsbewust en efficiënt

Een infra­rood-natu­urs­teen­ver­war­ming van eurotherm werkt op stroom. En om u geld te hel­pen bespa­ren bie­den de mees­te gro­te stroom­le­ver­an­ciers zoals EON, RWE en ENBW en bij­na alle loka­le en regio­na­le dis­tri­bu­teurs, guns­ti­ge tarie­ven. U hebt dan wel een apar­te ver­war­ming­s­stroom­tel­ler nodig. U kunt van­z­elfs­pre­kend altijd bij ons terecht met al uw vra­gen rond ver­war­ming, instal­la­tie en kos­ten­plaat­je. Vraag ons om meer informatie!

Autonoom & milieuvriendelijk verwarmen met een infrarood-natuursteenverwarming van eurotherm

De eurotherm infra­rood-natu­urs­teen­ver­war­ming is een prijs­be­wust alter­na­tief voor tra­di­tio­ne­le ver­war­ming­s­sys­te­men, zowel op het vlak van de bedrijfs‑, ver­bruiks- als inves­te­rings­kos­ten. In com­bi­na­tie met zon­ne­pa­nelen, warm­te­pomp voor warm water en een milieu­vrien­de­li­j­ke zout­water­ac­cu kunt u zelfs nog geld verdienen. 

Deze com­bi­na­tie vold­o­et niet alle­en aan de kader­vo­or­waar­den van de geld­en­de EnEV (Ener­gie­ein­spar­ver­ord­nung) en de EEWär­meG (Erneu­er­ba­re-Ener­gien-Wär­me­ge­set­zes), maar kan ook bete­kenen dat u uw woning finan­cie­el onaf­hank­e­li­jk kunt verwarmen.

Zorg voor onze pla­neet en kies voor ons prijs­be­wust, toe­komstge­richt en gezond verwarmingssysteem.

In onze in 2017 gebouw­de laag­ener­gie­wo­ning gebrui­ken we een infra­rood-natu­urs­teen­ver­war­ming van eurotherm. We zijn super­te­v­re­den over dit pro­duct. Als de ver­war­ming aan is, voel je meteen de behaag­li­j­ke warm­te in de kamer. Het is net alsof we in elke kamer een tegel­ka­chel heb­ben. En omdat een natu­urs­teen­ver­war­ming de ele­men­ten en omge­ving direct opwarmt, wor­den er min­der stof, pol­len en kie­men ver­spreid — en dat vin­den wij voor ons gezin erg belan­gri­jk. Ook voor mensen met all­er­gieën is dit een belan­gri­j­ke fac­tor. Tech­nisch heb­ben we ervoor geko­zen om de infra­rood-natu­urs­teen­ver­war­ming te com­bi­ne­ren met zon­ne­pa­nelen, een instal­la­tie voor stroomops­lag een warm­te­pomp voor warm water. Deze bes­lis­sing lever­de ons in 2018 een over­schot van 1.633 euro op. We beta­len enkel de instal­la­tie af.

Laag­ener­gie­wo­ning voor 4 per­so­nen, Bamberg

We gebrui­ken in onze hout­ske­let­wo­ning een infra­rood-natu­urs­teen­ver­war­ming van eurotherm, in com­bi­na­tie met zon­ne­pa­nelen, stroomops­lag en een warm­te­pomp voor warm water. We heb­ben veel sys­te­men en offer­tes met elka­ar ver­gele­ken. Omdat de natu­ur­li­j­ke infra­rood-C-stral­ings­warm­te van de eurotherm natu­urs­teen­ver­war­ming even­ve­el kost als een warm­te­pomp voor vlo­er­ver­war­ming, heb­ben we geko­zen voor het eurotherm-sys­te­em. Na een jaar kon­den we zeg­gen dat het uit­s­te­ken­de advies en plan­ning van eurotherm geloo­nd heb­ben. In totaal gene­reer­den we 1145 euro aan inkoms­ten en bespa­rin­gen in 2018.

Hout­ske­let­wo­ning, Sugen­heim — Neu­stadt an der Aisch

Onze Nor­dic-laag­ener­gie­wo­ning van 100 m² is voor­zi­en van infra­rood-natu­urs­teen­ver­war­min­gen van eurotherm. Voor ons warm water gebrui­ken we 2 gei­sers. Dank­zij het ver­laagd ver­war­mings­ta­rief beta­len we maan­de­li­jks 120 € voor ver­war­ming en warm water. Een goe­de prijs, zeker als je er reken­ing mee houdt dat de aan­koop en instal­la­tie dui­de­li­jk goe­dko­per waren dan voor een tra­di­tio­ne­le ver­war­mings­in­stal­la­tie. Onze buur­man is al meer dan 10 jaar een tev­re­den klant van eurotherm. Hij heeft ons de infra­rood-natu­urs­teen­ver­war­min­gen van eurotherm warm aan­be­vo­len. Zijn tip was goud waard: de behaag­li­j­ke warm­te is met niets te ver­geli­j­ken. En tij­dens de kou­de win­ter­ma­an­den genie­ten we elke dag opnieuw van onze eurotherm-natuursteenverwarming.

Nor­dic-woning, Peiting

Deze ver­war­ming is een juweelt­je. Wij heb­ben een vakan­tie­wo­ning in Span­je en ver­blij­ven daar enke­le weken per jaar. Met onze natu­urs­teen­ver­war­ming van eurotherm moe­ten we ons geen zor­gen maken. We laten de ther­mo­staat het hele jaar door op 18 °C sta­an, de rest regelt de ver­war­ming van­z­elf. De kle­ren in de kast zijn niet meer voch­tig en de wan­den ver­to­nen geen vocht­plek­ken meer. En als we er zijn, is het dank­zij de natu­urs­teen­ver­war­ming behaag­li­jk warm.

Vakan­tie­wo­ning, Ibi­za (Span­je)

 • Bes­te kwaliteit
 • Gema­akt in Duitsland
 • Ver­schil­len­de uit­voe­rin­gen en vor­men mogelijk
 • Aan­gena­me warm­te dank­zij infrarood-stralingswarmte
 • Goe­d­ko­pe instal­la­tie zon­der schoors­teen, ver­war­ming­s­ruim­te of opslagtank
 • Onder­houds­vrij systeem
 • 100 % bio­lo­gi­sche natuurmaterialen
 • Gedeel­de ops­lag — Gebouw en natu­urs­teen­ver­war­ming sla­an infra­rood­warm­te op
 • Een­vou­di­ge en direc­te afre­ken­ing van de ver­war­mings­kos­ten voor huurwoningen
 • Lan­ge levensduur
 • 15 jaar bedrijfsgarantie
 • Toe­komstge­richt: stu­ring met Smart Home mogelijk

Alle tech­ni­sche gege­vens, mon­ta­ge- en bedienings­in­st­ruc­ties vin­dt u onder Down­load. Wij advi­seren en hel­pen u graag bij de keu­ze van de geschik­te infrarood-natuursteenverwarming.

Kies hier de natuursteen voor uw verwarming

Klik op de afbeel­ding voor meer infor­ma­tie over de ver­schil­len­de steensoorten.

Graniet, fijn geschuurd

Graniet, gezandstraald

Marmer, gepolijst

Valentina Grey

Silvia antiek, geborsteld

Mocca Creme, fijn geschuurd

V. Varios, gepolijst

P. Oniciato, gepolijst

Volakos, gepolijst

Salome, gepolijst

Rosso Verona antiek, geborsteld

P. Classico, gepolijst

Matrix, geborsteld

Juparana, gepolijst

Blue Pearl, gepolijst

De infrarood-natuursteenverwarming van eurotherm is verkrijgbaar in deze afmetingen

HE 4
60 x 40 cm

HE 6
100 x 40 cm

HE 8
100 x 47 cm

HE 11
100 x 61 cm

HE 14
125 x 61 cm

HE 16
145 x 61 cm

Een infra­rood-C-natu­urs­teen­ver­war­ming van eurotherm kunt u hori­zon­taal of ver­ti­caal op muren en pla­fonds mon­te­ren. Voor meer infor­ma­tie over de ver­schil­len­de uit­voe­rin­gen klikt u op de afbeel­ding (b.v. HE 4, 60 x 40 cm). Hebt u nog vra­gen? Neem con­ta­ct op met ons of kijk even in onze FAQ.

Individuele formaten op maat

U hebt het juis­te for­maat niet gevon­den? Geen pro­bleem! We maken uw infra­rood-natu­urs­teen­ver­war­ming ook op maat. De mini­ma­le breed­te is 35 cm. Neem con­ta­ct op met ons, wij hel­pen u graag verder.

Afwijkende vormen

We maken uw natu­urs­teen­ver­war­ming van eurotherm niet alle­en in afwi­j­ken­de afme­tin­gen (zie hier­bo­ven) maar ook in afwi­j­ken­de vor­men. Inspi­ra­tie nodig? Onder­a­an vin­dt u enke­le voor­beel­den. U vin­dt niet echt wat bij u past? Neem con­ta­ct op met ons en ver­tel ons wat u zoekt.

Geef uw verwarming extra cachet met unieke motieven

Wilt u uw natu­urs­teen­ver­war­ming van eurotherm een uniek karak­ter geven? Wilt u uw bedri­jfs­lo­go ook op uw infra­rood-C-natu­urs­teen­ver­war­ming aan­bren­gen? Met onze zand­straal­tech­niek ver­wer­ken we uw motief in uw ver­war­ming — in kleur of naturel.

Herkomst en productie van onze infrarood-natuursteenverwarmingen 

Voor onze infra­rood-C-natu­urs­teen­ver­war­min­gen halen we de natu­urs­te­nen uit steen­groeven over de hele wereld. Van­daar wor­den de blok­ken naar een natu­urs­teen­fa­b­riek gebracht, waar ze door de steen­be­wer­kers in de juis­te vorm wor­den gebracht, geschu­urd en gepo­l­ijst. Nu zijn de ste­nen kla­ar voor de laats­te productiestap.

Nu wor­den in de natu­urs­teen fij­ne groeven gefreesd waa­rin de warm­te­ge­lei­ders van uw eurotherm natu­urs­teen­ver­war­ming wor­den gemon­te­erd. Tot slot wor­dt de steen lucht­dicht ver­ze­geld. Nu is de plaat gebruiksklaar.

Wilt u uw natu­urs­teen zelf kiezen, aan­ra­ken en voe­len? Maak een afspraak in onze fab­riek. We kij­ken uit naar uw bezoek.

Een infrarood-natuursteenverwarming van eurotherm — een uitstekende keuze 

We wil­len u de bes­te ser­vice en kwa­li­teit bie­den. Daarom laten we regel­ma­tig onze cer­ti­fi­ca­tie­pro­ces­sen toetsen. Zo ver­wier­ven we in 2006 de fel­be­ge­er­de goe­d­keu­ring van GGT (Deut­sche Gesell­schaft für Geron­to­tech­nik). De GGT beves­tigt zo dat de infra­rood-natu­urs­teen­ver­war­ming van eurotherm bij­zon­der geschikt is voor woon­zorg­cen­tra en bejaardenwoningen

Tevreden klanten zijn belangrijk voor ons.

Onze geën­ga­ge­er­de mede­wer­kers advi­seren en bege­lei­den u bij de aan­koop en plan­ning van uw natu­urs­teen­ver­war­ming. U kunt met al uw vra­gen steeds bij ons terecht. Onze totaal­ser­vice voor u:

 

 • Bere­kenen van de ther­mi­sche vereisten
 • Plan­nen van de infrarood-natuursteenverwarming
 • Advies voor de opti­ma­le plaats­ing van de verwarmingselementen
 • Onder­s­te­u­ning bij het zoe­ken naar het bes­te tarief voor uw natuursteenverwarming
 • Con­cept opstel­len voor het ver­vul­len van EnEV
 • Per­so­on­lij­ke keu­ze van de moois­te natu­urs­teen­pla­ten in onze fab­riek (op afspraak)

Ook na de aankoop van onze producten kunt u met uw vragen bij ons terecht.

Schrijf ons

Wilt u meer infor­ma­tie over onze infra­rood-C-natu­urs­teen­ver­war­min­gen, advies of een offerte?

Neem dan con­ta­ct op met ons.

Wij horen graag van u.