Accessoires

Handdoekhouder, verchroomd

Ver­chroom­de hand­do­ek­hou­der. 2 rijen. Wor­dt op de natu­urs­teen­ver­war­ming gehangen.

Breed­te: 60,0 cm (uni­ver­se­le maat)

Hoog­te: 14,5 cm

Diep­te: 14,0 cm

Achterplaat voor wandmontage

  De ach­ter­plaat wor­dt ach­ter de natu­urs­teen­ver­war­ming gemon­te­erd tegen bui­ten­mu­ren. Hier­door wor­dt het ver­war­ming­s­ren­de­ment in oude­re gebou­wen ver­be­terd. De plaat is ver­kri­jg­baar in ver­schil­len­de formaten.

  • et-RSP 4: 50 x 30 cm
  • et-RSP 6: 90 x 30 cm
  • et-RSP 8: 90 x 37 cm
  • et-RSP 11: 90 x 50 cm
  • et-RSP 14: 115 x 50 cm
  • et-RSP 16: 135 x 50 cm

  Montagerail voor wand- en plafondmontage

  De alu­mi­ni­um mon­ta­ge­rails zijn nodig om natu­urs­teen­pla­ten vei­lig op muren en pla­fonds te beves­ti­gen. Hie­ron­der vin­dt u welk for­maat u nodig hebt voor uw ver­war­ming. Als u nog vra­gen hebt, neemt u con­ta­ct met ons op. Wij hel­pen u graag verder.

  Afme­ting: 270 mm
  Wand­mon­ta­ge: HE11, HE14, HE16
  Pla­fond­mon­ta­ge: HE11, HE14, HE16

  Afme­ting: 700 mm
  Wand­mon­ta­ge: HE6, HE8, HE11
  Pla­fond­mon­ta­ge: HE6, HE8, HE11, HE 14, HE 16

  Thermostaten

  voor uw natuursteenverwarming conform EU–richtlijn 2009/125/EG

  Vol­l­e­dig pro­gram­meer­ba­re kamer­ther­mo­staat voor 55 programma’s. Slank design. RAL 9010. Scha­kelt vol­l­e­dig gelu­id­loos.
  Tech­ni­sche ben­aming: BTRP230-9010

  Inbou­w­re­lais voor alle gang­ba­re elek­tri­sche scha­kel­toepas­sin­gen. Poten­tiaal­v­rij of 230 V. In- en uit­gangs­scha­ke­ling. 16A weer­stand, 5A induc­tie.
  Tech­ni­sche ben­aming: RM-16A

  Vol­l­e­dig pro­gram­meer­ba­re opbou­w­re­ge­la­ar voor poten­tiaal­v­ri­je toepas­sin­gen. Groot dis­play, gemak­ke­li­jk aflees­baar. Een­vou­dig gecon­fi­gu­reer­de func­ties voor een gemak­ke­li­j­ke bediening.
  Tech­ni­sche ben­aming: RT520WE

  Vol­l­e­dig pro­gram­meer­ba­re opbou­w­re­ge­la­ar voor poten­tiaal­v­ri­je toepas­sin­gen. Groot dis­play, gemak­ke­li­jk aflees­baar. Een­vou­dig gecon­fi­gu­reer­de func­ties voor een gemak­ke­li­j­ke bediening. Voor radio­stu­rin­gen 868MHz en met Open­therm inter­face voor ver­schil­len­de Open­therm ketels.
  Tech­ni­sche ben­aming: RT520RFWE

  Opbou­wont­van­ger voor 868MHz voor diver­se radio­ge­stu­ur­de ther­mo­sta­ten, zoals RT310RF/RT510RF/ERT20RF met maxi­maal 16A scha­kel­ver­mo­gen.
  Tech­ni­sche ben­aming: RXRT510

  Radio­ge­stu­ur­de stek­ker voor stop­con­ta­c­ten. Zelf­de ken­mer­ken als RXRT510 met scha­kel­ver­mo­gen van 16A.
  Tech­ni­sche ben­aming: SPE868

  Ont­vangst­re­lais voor inbouw. Zelf­de ken­mer­ken als RXRT510, maar voor inbouw. Scha­kel­ver­mo­gen 16A.
  Tech­ni­sche ben­aming SR868

  Actua­tor voor vol­l­e­dig auto­ma­ti­sche hydrau­li­sche balan­ce­ring. Past zicht aan de toevo­er­tem­pe­ra­tuur aan en gaat tot een maxi­ma­le del­ta T van 7K bij toevo­er van 45C.
  Tech­ni­sche ben­aming: THB23030

  Natu­urs­teen­ver­war­min­gen van eurotherm zijn gericht op de toe­komst, met Smart-Meter en Smart-Grid, Inter­net / W‑Lan-stu­rin­gen.

  eurotherm en onze bijdrage tot een groene wereld 

  Natu­urs­teen­ver­war­min­gen van eurotherm voel­do­en aan EU-richt­li­jn 2009/125/EG en sta­an dus voor een milieu­vrien­de­li­jk en ener­gie­be­spa­rend ver­war­ming­s­sy­te­em. Met deze richt­li­jn wor­dt de milieu­vrien­de­li­j­ke en effi­ciën­te werking van ver­war­ming­s­sys­te­men gedu­ren­de de hele gebruik­scy­clus ver­be­terd. Daarom wor­den mini­mu­mei­sen ges­teld aan pro­duc­ten. Met een CE-merk wor­dt bewe­zen dat de pro­du­cent deze eisen ook naleeft.

  Dank­zij onder­sta­an­de eigen­sch­ap­pen kun­nen we garan­de­ren dat wij aan deze richt­li­jn vold­o­en en dus een milieu­vrien­de­li­jk en ener­gie­zuinig ver­war­ming­s­sys­te­em aanbieden:

  • Onze natu­urs­teen­ver­war­ming bestaat uit natu­ur­li­j­ke mate­ria­len, zoals gra­ni­et en marmer
  • Een natu­urs­teen­ver­war­ming van eurotherm behoeft geen onder­houd en vers­lijt niet
  • Lan­ge garantie
  • Pro­duc­tie met behulp van her­nieuw­ba­re foto­vol­taï­sche ener­gie en bio-energie
  • Ver­war­ming­s­stroom uit 100% her­nieuw­ba­re ener­gie (foto­vol­taïsch, wind, water, bio-energie)
  • Eigen ver­bruik mogeli­jk met ter plaatse opge­wek­te stroom
  • De ver­war­ming­s­ele­men­ten moe­ten gebruikt wor­den in com­bi­na­tie met een ener­gie­zuini­ge, elek­tro­ni­sche kamerthermostaat
  • Uiteen­lo­pen­de stu­rin­gen, adap­tie­ve rege­ling, dag- en weekprogramma’s, aan­we­zig­heids­sen­sor, raam­con­ta­ct, stu­ring met WLAN / App, enz.

  Als u nog vra­gen hebt, geven wij graag meer uitleg.

  Schrijf ons

  Wilt u meer infor­ma­tie over onze acces­soires of onderde­len, advies of een offerte?

  Neem con­ta­ct op met ons.

  We horen graag van u.