Infrarood-C-straling
wat is het?

Infrarood-C-straling — wat is het?

Zonnewarmte voor uw woning

De ver­war­min­gen van eurotherm geven infra­rood-C-stral­ings­warm­te (IR‑C) af om uw huis te veran­de­ren in een behaag­li­j­ke thuis. Natu­urs­teen­ver­war­min­gen met infra­rood-C-stral­ings­warm­te zijn niet alle­en 100% vei­lig, ze zor­gen ook voor een geli­jk­ma­ti­ge, natu­ur­li­j­ke warm­te. In tegen­stel­ling tot tra­di­tio­ne­le ver­war­min­gen ver­warmt infra­rood-C-warm­te niet de lucht, maar de voor­wer­pen, muren en meu­bels in uw huis. Het gebouw wor­dt zelf een ver­war­ming en bli­jft daar­door vrij van scha­de door schim­mel­vor­ming. U kent deze warm­te onget­wi­j­feld van zomerse strand­wan­de­lin­gen waar­bij de zon op uw huid schijnt.

Haal dit gevo­el ook in huis — met een natu­urs­teen­ver­war­ming van eurotherm!

De positieve eigenschappen van infrarood-C-warmte op een rij: 

 

  • Sti­mu­le­ren van hart en bloedvaten
  • Ver­ho­gen van de vita­li­teit en het welbevinden
  • Sti­mu­le­ren van de bloedsomloop
  • Ver­min­de­ren van gewrichtspijnen
  • Ver­be­te­ren van de beweeglijkheid
  • Ver­min­de­ren van ast­ma- en allergieklachten
  • Min­der dro­ge slijmvlie­zen dank­zij de aan­gena­me luchtvochtigheid
  • Geen dro­ge verwarmingslucht

Waarom warmte van een natuursteenverwarming

 

De natu­ur­li­j­ke mate­ria­len van een natu­urs­teen­ver­war­ming heb­ben de eigen­schap dat ze warm­te over 180° ver­spreid afge­ven. Daar­door zor­gen onze ver­war­min­gen voor een aan­ge­naam gevo­el en een geli­jk­ma­ti­ge warm­te­ver­de­ling in de kamers. 

De natuur heeft een heilzame werking. Zon­der de natuur is op aar­de geen leven mogeli­jk. Deze helen­de krach­ten van de natuur kunt u in huis halen door gebruik te maken van natu­ur­li­j­ke mate­ria­len, zoals hout, kalk, leem of natu­urs­teen. Deze oer­ma­te­ria­len zor­gen voor een bete­re levenskwaliteit.

Anti-allergisch

Onge­ve­er een kwart van de Duit­se bevol­king heeft een all­er­gie. Huis­stof is een van de belan­gri­jks­te oor­za­ken van ast­ma en ande­re aan­do­e­n­in­gen van de lucht­we­gen. Met de eurotherm natu­urs­teen­ver­war­ming kun­nen mensen die lij­den aan all­er­gieën weer rus­tig ademha­len. Bij onze ver­war­min­gen wor­dt name­li­jk geen stof verspreid . 

Vaarwel schimmel

De eurotherm natu­urs­teen­ver­war­ming zorgt ervoor dat gebou­wen bin­nenin con­ti­nu en duurz­aam ver­warmd zijn. De zone in de bui­ten­muur waa­rin con­den­sa­tie kan optre­den (het dauwp­unt), wor­dt naar bui­ten ver­plaatst. Schim­mel en vocht­plek­ken beho­ren dus tot het verleden. 

Hoe zit het met elektrosmog?

U hoeft zich geen zor­gen te maken. Een eurotherm infra­rood-C-natu­urs­teen­ver­war­ming ver­sprei­dt min­der elek­tro­smog dan een lamp.

Infrarood-warmtestralen — op uw gezondheid !

Infra­rood-warm­te wor­dt door de mees­te mensen als erg behaag­li­jk erva­ren. Dat is omdat infra­rood-C-stral­ing werkt zoals de zon en direct het lich­aam ver­warmt. Door deze spe­cia­le warm­te ver­wij­den de blo­ed­va­ten, wat dan weer goed is voor de door­blo­e­ding. Ook bij rugklach­ten en spier­pi­jn kan de warm­te van een natu­urs­teen­ver­war­ming van eurotherm soel­aas bie­den. Ook mensen die lij­den aan all­er­gieën of ast­ma halen voor­deel uit onze ver­war­ming. Omdat de infra­rood-ver­war­ming direct meu­bels en voor­wer­pen ver­warmt, wor­dt — in tegen­stel­ling tot klas­sie­ke ver­war­ming­s­sys­te­men — nau­we­li­jks stof verspreid.