Over ons

Visie

We wil­len onze klan­ten een gezon­de en natu­ur­li­j­ke warm­te voor hun woning bie­den. Het werking­s­princi­pe van een infra­rood-ver­war­ming van eurotherm is erg een­vou­dig. Alle ruim­ten nemen infra­rood-warm­tes­tra­len op — het gebouw wor­dt eigen­li­jk een ver­war­ming, bli­jft dus droog en vrij van scha­de door schim­mel­vor­ming. Onze visie is het fun­da­ment van onze geme­en­sch­ap­pe­li­j­ke waar­den en is de basis van al onze acti­vit­ei­ten. Deze visie is voor onze mede­wer­kers de leid­draad bij al hun acti­vit­ei­ten door­heen de werk­dag. Onze waar­den zijn heel her­ken­baar en spre­ken voor zich. Ze pas­sen bij eurotherm en zijn de basis van onze bedri­jf­s­cul­tuur. eurotherm ademt deze visie uit, niet in het minst bij de ont­wikke­ling van onze pro­duc­ten. Wij bou­wen onze toe­komst op het fun­da­ment van een suces­vol en gezond familiebedrijf.

Mari­an­ne Futterknecht

Direc­teur-ven­noot

Onze klan­ten

Onze klan­ten zijn belan­gri­jk voor ons. Zij sta­an cen­traal in alles wat we doen. We den­ken voo­ruit, gaan in op hun wen­sen en behoef­ten en bie­den hen hoog­waar­di­ge en inno­ver­en­de pro­duc­ten. Op deze manier kun­nen we een ech­te meer­waar­de bie­den. Die vormt de basis voor ons suc­ces en sti­mu­leert onze gro­ei op ver­schil­len­de markten.

Onze medewerkers

We respec­te­ren en sti­mu­le­ren onze mede­wer­kers. Iede­re dag behan­de­len wij elka­ar met respect en vertrou­wen. We waken er zorg­vul­dig over dat iede­re mede­wer­ker zijn talen­ten en per­so­on­lijk­heid kan ont­wikke­len. Wat ver­wach­ten wij van hen? Ver­ant­woord han­de­len en ster­ke pre­sta­ties. Zo zor­gen we er samen voor dat het bedri­jf op lan­ge ter­mi­jn suc­ces­vol blijft.

Duurzaamheid

We wil­len een sub­stan­tië­le en duurzame bij­dra­ge leve­ren tot bou­wen, wonen en het milieu. Daarom schen­ken we heel veel aan­dacht aan de cer­ti­fi­ca­tie van onze pro­duc­ten en de keu­ze van natu­ur­li­j­ke mate­ria­len en werk­zaam­he­den. Het doel van eurotherm bli­jft ove­ran­d­erd: een even­wicht creë­ren tus­sen mens en milieu.

Onze geschiedenis

eurotherm werd in 1995 opge­richt door Mari­an­ne Fut­ter­knecht. Het bedri­jf was voo­ral gericht op de han­del met natu­urs­teen­ver­war­min­gen. In de peri­ode 1995–1999 wer­den de erva­rin­gen en know­how rond natu­urs­teen­ver­war­ming samen­ge­bracht om met de hulp van enke­le pro­fes­so­ren een kwa­li­ta­tief hoog­waar­dig pro­duct te ont­wikke­len, te cer­ti­fi­ce­ren en van­af 1999 te pro­du­ce­ren. De vol­l­e­dig eco­lo­gisch gepro­du­ce­er­de en bescherm­de „eurotherm Natur­stein­hei­zung – Made in Ger­ma­ny“ werd daar­door een gege­er­de en beken­de kwa­li­teits­naam. De ker­nac­ti­vit­eit van het bedri­jf is de pro­duc­tie en de ver­koop van infrarood-natuursteenverwarmingen.

Producten

Wij bie­den een uit­ge­breid gam­ma pro­duc­ten, die ver­kri­jg­baar zijn in ver­schil­len­de for­ma­ten, spe­cia­le afme­tin­gen en vor­men, mon­ta­ge­mo­geli­jk­he­den en exclu­sie­ve gezand­straal­de afwerkin­gen. Onze klan­ten waar­de­ren voo­ral onze ser­vice, onze betrouw­baar­heid en de uit­s­te­ken­de lever­ter­mi­j­nen. De inno­ver­en­de pro­duc­ten wor­den voort­du­rend ver­der ont­wikkeld en ver­be­terd – ook dat is een van onze acti­vit­ei­ten die onze klan­ten heel hoog inschatten.

Klantenstructuur

eurotherm GmbH heeft over heel Euro­pa dui­zen­den tev­re­den klan­ten. De mees­te klan­ten zijn groot- en klein­han­dels uit de elek­tro-bran­che. Onze klan­ten zijn al jaren trou­we klan­ten, dank­zij onze uit­s­te­ken­de ser­vice, betrouw­baar­heid en productkwaliteit.

Concurrenten

eurotherm GmbH biedt de klan­ten 15 jaar garan­tie op de werking van de ver­war­min­gen. Als spe­cia­le ser­vice nodi­gen we onze klan­ten uit om in onze pro­duc­tie­si­te het mate­riaal voor hun ver­war­ming te komen uit­kiezen – ieder natu­urs­teen­pa­neel is immers een uniek stuk. Door deze voor­de­len kan eurotherm zich beter onder­schei­den van de concurrentie.

Logistiek

Ook op het vlak van fle­xi­bi­li­teit doet eurotherm het uit­s­te­kend: we heb­ben eigen maga­zi­j­nen zodat we de klan­ten snel kun­nen bele­ve­ren en ook gro­te­re opdrach­ten snel en effi­ciënt kun­nen afhan­de­len. We heb­ben heel wat stan­daard ver­war­ming­s­ele­men­ten op voor­raad en beschik­ken over de nodi­ge machi­nes om spe­cia­le orders uit te voe­ren. Zo kun­nen we onze klan­ten snel op hun wen­ken bedie­nen. Door de toe­ge­no­men ver­koop wor­den de voor­ra­den voort­du­rend aan­ge­vuld en rea­li­se­ren we dus een snel­le­re rota­ties­nel­heid. Onze logis­tiek is afge­stemd op snel­heid en leverbaarheid.